Regulamin

Regulamin sklepu internetowego sevenkids.pl

Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby. Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego (Dobra Nadzieja ul. Ostrowskiej 18, 63-300 Pleszew). W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.


§1 Definicje

1. Adres pocztowy - imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.
2. Adres reklamacyjny:
SEVEN Zuzanna Tacik, Dobra Nadzieja ul. Ostrowskiej 18, 63-300 Pleszew NIP 6171385062
3. Cennik dostaw – znajdujące się pod adresem https://sevenkids.pl/webpage/koszty-i-sposoby-dostawy.html zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów.
4. Dane kontaktowe:
SEVEN Zuzanna Tacik, Dobra Nadzieja ul. Ostrowskiej 18, 63-300 Pleszew Telefon: 500099240
E-mail: sklep@sevenkids.pl
5. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw znajdującym pod adresem https://sevenkids.pl/webpage/koszty-i-sposoby-dostawy.html
6. Dowód zakupu – rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa
7. Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.
8. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Na potrzeby niniejszego Regulaminu pojęcie Klienta nie obejmuje osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
9. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.
10. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.
11. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
12. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.
13. Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.
14. Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.
15. Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.
16. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona pod adresem https://sevenkids.pl/webpage/sposoby-platnosci.html
17. Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
18. Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).
19. Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.
20. Przedmiot świadczenia – przedmiot umowy.
21. Punkt odbioru – miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w sklepie.
22. Rzecz – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.
23. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem sevenkids.pl za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.
24. Sprzedający:
SEVEN Zuzanna Tacik, Dobra Nadzieja ul. Ostrowskiej 18, 63-300 Pleszew NIP 6171385062
KONTO BANKOWE: 41 2490 0005 0000 4530 2492 7277
25. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.
26. Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych. Jest określona sumą dwóch liczb: czasu oczekiwania na wysyłkę oraz czasu dostawy towaru realizowanego przez przewoźnika zgodnie z informacjami zawartymi na: https://sevenkids.pl/webpage/koszty-i-sposoby-dostawy.html. Jest określona sumą dwóch liczb: czasu oczekiwania na wysyłkę oraz czasu dostawy towaru realizowanego przez przewoźnika.
27. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.
28. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.
28. Cena jednostkowa towaru lub usługi - cena ustalona za jednostkę określonego towaru lub określonej usługi, których ilość lub liczba są wyrażone w jednostkach miar w rozumieniu przepisów o miarach.
29. Trwałość - zdolność towaru do zachowania jego funkcji i właściwości w toku zwykłego korzystania.
30. Opinia – subiektywna, indywidualna opinia Klienta o Sklepie, w którym dokonał zakupu i/lub zakupionych Produktach.
30. Dane osobowe - dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm. 16), zwanego ,,rozporządzeniem 2016/679''.

§2 Warunki ogólne

1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
2. Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy zgodne z umową i wolne od wad.
4. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.
5. Sprzedający informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w sklepie.
6. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:
• potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie wiadomości na wskazany adres e-mail;
• dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy wydrukowanych: dowodu zakupu.
7. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.
8. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.
9. Sprzedawca nie umożliwia dostępu do wystawionych przez konsumentów opinii o produktach.
10. Wzoru formularza odstąpienia od umowy znajduję się do pobrania na stronie internetowej sklepu.

§3 Zawarcie umowy i realizacja

1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
• dodanie do koszyka produktu;
• podanie prawidłowych danych w formularzu;
• wybór rodzaju dostawy;
• wybór rodzaju płatności;
• wybór miejsca wydania rzeczy;
• złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
3. Realizowane będą tylko prawidłowo złożone Zamówienia. Przez prawidłowo złożone Zamówienie rozumie się wprowadzenie przez Klienta wszystkich danych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży oraz jej realizacji.
4. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji i potwierdzenia zapoznania się z Regulaminem Sklepu internetowego oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
5. Zawarcie umowy z Klientem następuję z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia.
6. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail: zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. W przypadku niedostępności części Produktów objętych Zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości Zamówienia).
7. Realizacja zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego, powinna nastąpić w terminie nie później niż 48h od złożenia zamówienia z wyjątkiem sytuacji braku dostępności towaru.
8. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą zawarcia umowy.
9. Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy.

§4 Dostawa

1. Towar dostarczamy do Państwa za pośrednictwem:
• firmy kurierskiej DPD/DHL
• Inpost Paczkomaty
• odbiór osobisty w wybranym sklepie stacjonarnym.
2. Artykuły o dużych gabarytach (np. wózki, foteliki, leżaczki, materace, meble) z uwagi na wagę, oraz bezpieczeństwo dostarczamy wyłącznie za pośrednictwem kuriera - możliwy jest również odbiór osobisty. Niektóre meble mogą zostać wysłane w paczce, za pośrednictwem kuriera, jednakże należy mieć na względzie, że w przypadku większej ilości elementów, większej wadze lub wymiarach może okazać się konieczne opłacenie kilku paczek lub skorzystanie z przesyłki paletowej, co wiąże się z dodatkowymi kosztami.
3. Odbiór osobisty. W przypadku gdy chcą Państwo odebrać zamówiony towar osobiście w sklepie stacjonarnym (63-300 Pleszew, ul. Sienkiewicza 7) w godzinach otwarcia sklepu po wcześniejszym potwierdzeniu telefonicznym lub mailowym dostępności wszystkich zamówionych produktów przez pracownika sevenkids.pl - płatność za zamówienie następuje:
• gotówką przy odbiorze
• przelewem (przelew musi zostać zaksięgowany na naszym koncie)
• kartą płatniczą lub płatność systemem
4. Czas dostawy:
• Kurier: z reguły zamówiony towar trafia do Państwa już następnego dnia od daty wysyłki - jeśli jest to dzień powszedni, jednak firma kurierska ma 2 dni robocze na dostarczenie przesyłki.
• Paczkomaty InPost: z reguły zamówiony towar trafia do Państwa w ciągu 1-2 dni roboczych od daty wysyłki.
• Odbiór osobisty w wybranym sklepie stacjonarnym: czas przygotowania towaru do odbioru wynosi od 1 do 7 dni, w zależności od dostępności produktów w wybranym punkcie odbioru. Kupujący ma 14 dni na odbiór zamówienia od czasu jego skompletowania.
5. W przypadku, gdy przesyłka nie zostanie odebrana przez kupującego - wszelkie koszty pokrywa kupujący.

§5 Prawo do odstąpienia od umowy

1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od dnia zawarcia umowy a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu dostępnym na stronie internetowej sklepu.
4. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny, jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
6. Konsument ma obowiązek zwrócić Sprzedającemu towar niezwłocznie na adres: SEVEN Zuzanna Tacik, Dobra Nadzieja ul. Ostrowskiej 18, 63-300 Pleszew, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
7. Konsument odsyła towary będące przedmiotem umowy, od której odstąpił, na własny koszt.
8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będącego przedmiotem umowy, a będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
9. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.
10. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
11. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem.
12. Sprzedający nie odbiera towaru wysłanego za pobraniem.
13. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w odniesieniu do umów:
• w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
• w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
• w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

§6 Rękojmia

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności ustawowej Sprzedającego są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym oraz Ustawie o Prawach Konsumenta.
2. Sprzedający na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
3. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez Sprzedającego, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową.
4. Jeżeli Produkt jest niezgodny z Umową Sprzedaży Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.
5. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Produktu z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.
6. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży.
7. W wypadkach określonych Ustawą, w przypadku gdy Produkt jest niezgodny z Umową Sprzedaży, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Dotyczy to sytuacji, gdy:
• Sprzedawca odmówił doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży z uwagi na niemożliwość wykonania naprawy lub wymiany bądź nadmierne koszty z tym związane,
• Sprzedawca nie doprowadził Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę Produktu oraz cel, w jakim Klient go nabył,
• pomimo prób podejmowanych przez Sprzedawcę w celu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży, brak ten występuje nadal,
• z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
8. Reklamacje z tytułu rękojmi można zgłosić na adres firmy: SEVEN Zuzanna Tacik, Dobra Nadzieja ul. Ostrowskiej 18, 63-300 Pleszew lub adres e-mail: sklep@sevenkids.pl z dopiskiem „reklamacja”
9. W treści zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący powinien, w miarę możliwości, podać:
1. dane kontaktowe Kupującego,
2. żądania Kupującego względem Sprzedawcy w związku z reklamacją,
3. nr dokumentu fiskalnego (faktury lub paragonu) wystawionego w odniesieniu do Towaru, którego dotyczy reklamacja, lub jego kserokopię
4. opis wady, w tym zwłaszcza: na czym wada polega, kiedy się ujawniła
5. czego Kupujący żąda w związku ze złożeniem reklamacji
6. podstawę roszczeń Klienta (np. rękojmia, gwarancja)
10. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny.
11. Sprzedający rozpoznaje reklamację i informuje Konsumenta o sposobie jej rozpatrzenia w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
12. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Konsument jest zawiadamiany w ten sam sposób, w który złożył reklamację, lub w inny wybrany przez niego sposób.
13. Pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma stanowi interaktywny punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców zmierzających do pozasądowego rozstrzygania sporów powstałych w związku z transakcjami internetowymi.

§7 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest Sprzedający.
2. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora danych przede wszystkim w celu realizacji i obsługi Zamówienia (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”) przez okres związany z realizacją i obsługą Zamówienia, a także do czasu przedawnienia lub wygaśnięcia roszczeń.
3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Kupujący ma prawo do:
• dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO[1]);
• sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO);
• żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 ust. 1, z uwzględnieniem wyjątków określonych w przepisie art. 17 ust. 3 RODO;
• żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
• przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach art. 20 RODO;
4. Kupującemu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku, jeśli przy przetwarzaniu danych osobowych Kupującego Administrator danych osobowych naruszy przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
5. Jeśli Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe Kupującego na podstawie zgody, Kupującemu przysługuje prawo wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na ważność przetwarzania, które zostało dokonane na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
6. Dodatkowo Administrator danych osobowych informuje, że z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego, Kupującemu przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych przez administratora danych osobowych jest:
• niezbędność przetwarzania do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
• uzasadniony interes prawny ADO (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
7. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: https://sevenkids.pl/webpage/polityka-prywatnosci.html

§8 Postanowienia końcowe

  1. Kupujący nie może dostarczać Sprzedającemu treści o charakterze bezprawnym.
  2. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku ewentualnej niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
  3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin (https://sevenkids.pl/webpage/regulamin.html). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
  4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się̨ odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów wskazanych przez Konsumenta. Konsument może skorzystać również z platformy ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.