Polityka prywatności

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest Sprzedający.
 2. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora danych przede wszystkim w celu realizacji i obsługi Zamówienia (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”) przez okres związany z realizacją i obsługą Zamówienia, a także do czasu przedawnienia lub wygaśnięcia roszczeń.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Kupujący ma prawo do:
  • dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO[1]);
  • sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO);
  • żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 ust. 1, z uwzględnieniem wyjątków określonych w przepisie art. 17 ust. 3 RODO;
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
  • przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach art. 20 RODO;
 4. Kupującemu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku, jeśli przy przetwarzaniu danych osobowych Kupującego Administrator danych osobowych naruszy przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
 5. Jeśli Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe Kupującego na podstawie zgody, Kupującemu przysługuje prawo wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na ważność przetwarzania, które zostało dokonane na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 6. Dodatkowo Administrator danych osobowych informuje, że z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego, Kupującemu przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych przez administratora danych osobowych jest:
  • niezbędność przetwarzania do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
  • uzasadniony interes prawny ADO (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).